Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Atbalsta personāla  komisija skolā

Ne pazemība pazemina.

Ne augstprātība paaugstina.

Bet vienaldzība, katrs zina, Tā cilvēcību nogalina.

Tāpēc bērnam ir svarīga pastāvīga

uzmanība un palīdzība no skolas un daudz būtiskāk—no vecāku puses.

Mērķi un uzdevumi:

  • Veikt pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās izpētes darba koordinēšanu;
  • Sniegt palīdzību  izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un citām speciālajām vajadzībām integrēties  un iekļauties izglītības procesā;
  • Nozīmēt speciālistu, kura palīdzība ir nepieciešama un būtiskākā izglītojamajam un viņa vecākiem;
  • Sadarboties ar Valsts un rajona pedagoģiski  medicīnisko komisiju pēc nepieciešamības.

  
Bernu_tiesibas
Bernu_tiesibas

2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - #Radi Likumu!” – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā. (Plašāka informācija par konkursu https://ej.uz/RadiLikumu_Konkurss, iesniegtie radošie darbi  https://ej.uz/RadiLikumu_RadosieDarbi  un https://ej.uz/RadiLikumu_Rezultati).
6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums. Tiesībsargs uzskata, ka ikvienam ne tikai ir jāzina savas tiesības, bet arī tās ir jāizprot, tāpēc lūdzam Jums dalīties ar ikvienu, kam šis buklets - “Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā” būtu noderīgs.

 

Aicinām pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā pabalstam izglītības ieguves atbalstam!

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalstam izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:
Vispārizglītojošās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:
-jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
-jāiesniedz rakstisks iesniegums;
-jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P,O,T,C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00). Pēc darba laika darbojas automātiskais atbildētājs.

Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapas sadaļās.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.