Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola


32303236867_bb86488713_m
32303236867_bb86488713_m

Skolēnu pašpārvaldes reglaments Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 72.pantu un Skolas nolikuma 1.4.5.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Skolēnu pašpārvalde (turpmāk – SP) darbojas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un saskaņā ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas (turpmāk – Skola) nolikumu un šo reglamentu.

1.2. SP ir Skolas administrācijas konsultatīva padome, kura pārstāv visus Skolas izglītojamos.

1.3. SP var būt sava simbolika un atribūtika.

2. Darbības mērķi, uzdevumi, metodes.

2.1. SP pamatmērķis ir apvienot Skolas jauniešus, lai uzlabotu un attīstītu to spējas, pārstāvēt izglītojamo intereses.

2.2. SP darbības mērķis ir panākt izglītojamo un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanas audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

2.3. SP galvenie uzdevumi:

2.3.1. sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

2.3.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

2.3.3. veicināt mācību procesa efektivitāti;

2.3.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā izglītības iestādē;

2.3.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot Skolas sabiedriskas dzīves veidošanā;

2.3.6. sadarboties ar citu izglītību iestāžu SP, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.;

2.4. Galvena SP darbības metode ir rīkot sadarbības pasākumus starp Skolas izglītojamiem.

3. SP izveide un vēlēšanas.

3.1. Skola var tikt ievēlēta tikai viena SP.

3.2. SP var ievēlēt vispārējas, tiešās un aizklātas vēlēšanās.

3.3. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas SP vēlēšanas.

3.4. SP ievēlētais izglītojams beidz savu darbību SP, pārtraucot mācīties Skolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no SP.

3.5. Ievēlētas SP darbības ilgums ir viens gads.

4. SP sastāvs un darbības organizācija.

4.1. SP ir ne mazāk kā septiņi izglītojamie.

4.2. SP pārvaldes institūcija ir izglītojamo kopsapulce un prezidents.

4.3. Katram SP dalībniekam tiek piešķirts 1 balsošanas mandāts un SP Kopsapulce sastāv no visu J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas mandātiem.

4.4. SP Kopsapulce ir lemttiesīga, ja pārstāvētas ir vismaz puse + 1.

4.5. SP Kopsapulce jautājumus izlemj ar klātesošo SP Kopsapulces dalībnieku balsu vienkāršu vairākumu, atklāti balsojot.

4.6. SP prezidents var izvēlēties, ja tā strādāja SP sastāva vismaz vienu gadu.

4.7. SP Kopsapulcē ievēl SP prezidentu un tiesīga atcelt prezidenta lēmumus, rīkojumus un citus aktus, ja tie ir pretrunā ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas nolikumu.

4.8. SP Kopsapulce vada SP prezidents, viņa prombūtnes laikā – SP viceprezidents.

4.9. Ja prezidents nevar pildīt savus pienākumus, viņu aizstāj viceprezidents. Vai viens no SP dalībniekiem. Šo lēmumu pieņem kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu.

4.10. SP dalībnieki apvienojas komitejās un centros:

4.10.1. Kultūras komiteja;

4.10.2. Izglītības un zinātnes komiteja;

4.10.3. Sporta komiteja;

4.10.4. Izglītojamo tiesību aizsardzības komiteja;

4.10.5. Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja;

4.10.6. Muzikālas noformēšanas centrs;

4.10.7. Vizuālās noformēšanas centrs;

4.10.8. Informācijas centrs;

4.10.9. Skolas avīžu redakcija.

4.11. Katra SP dalībnieka pienākums ir darboties kādā komitejā vai centrā.

4.12. SP sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

5. SP tiesības un pienākumi.

5.1. SP ir tiesības:

5.1.1. organizēt SP darbību atbilstoši SP reglamentam un iekšējās kārtības noteikumiem;

5.1.2.iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, padomei un pašvaldībai mācību darba, sabiedriskas dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;

5.1.3. piedalīties skolas darba plānošanā;

5.1.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai SP reglamentā;

5.1.5. bez ierobežojuma izteikt SP viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju izglītības iestādē.

5.2. SP pienākumi ir:

5.2.1. regulāri informēt izglītojamos par SP darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

5.2.2. regulāri informēt skolas administrāciju par SP pieņemtajiem lēmumiem;

5.2.3. atbalstīt izglītības iestādes administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.