Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Norises laiks: 2020.gada 15.jūnijs, plkst.11.00

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis: kompleksi novērtēt 9.klašu izglītojamo - pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma adresāts: 9.klašu izglītojamie, kuri vēlas iestāties Rīgas vispārējās vidējās izglītības skolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju izglītojamo uzņemšanai 10.klasē

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma uzbūve:

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām – matemātika un svešvaloda. Darbs veidots latviešu valodā, izņemot svešvalodu. Apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam ir divi varianti.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma izpildes laiks: divas astronomiskās stundas

 

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma daļas:

 

1.daļa Matemātika

 

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars

Daļa

Uzdevumu skaits

Maksimālais punktu skaits

Daļas īpatsvars

Zināšanas un pamatprasmes

20

20

50%

Zināšanu lietojums standartsituācijās

5

20

50%

Saturs

1. Skaitļi un izteiksmes

2. Vienādojumi, to sistēmas

3. Nevienādības, to sistēmas

4. Plaknes figūras

5. Funkcijas

6. Kombinatorikas elementi

Uzdevumu veidu īpatsvars

Uzdevumu veids

Uzdevumu skaits

Punktu skaits

Atbilžu izvēles (no četrām)

5

5

Īso atbilžu

15

15

Izvērsto atbilžu

5

20

Vērtēšanas kārtība

1.-20.uzdevumā vērtē izglītojamā atbildes. 22.-25.uzdevumā saskaņā ar izstrādātajiem

vērtēšanas kritērijiem vērtē izglītojamā uzdevuma risinājumu un atbildes.

Izglītojamie risinājumu raksta darba lapās katram uzdevumam paredzētajā vietā.

 

2.daļa Svešvaloda

 

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars

Daļa

Uzdevumu skaits

Maksimālais punktu skaits

Daļas īpatsvars

Valodas lietojums

2

20

40%

Lasīšana

3

15

30%

Rakstīšana

1

15

30%

Saturs

Daļa

Pārbaudāmās prasmes

Valodas lietojums

·        lieto valodas gramatiskos un leksiskos resursus;

·        lieto zināšanas par valodas struktūru, teikumu uzbūvi, leksiku.

Lasīšana

·        lasa garāku tekstu, lai atrastu vajadzīgo informāciju;

·        prot iegūt informāciju no dažādām teksta daļām konkrēta uzdevuma izpildei;

·        saprot galvenos secinājumus loģiski pamatotos tekstos;

·        prot izsekot argumentācijai kāda jautājuma traktējumā;

·        prot noteikt nepazīstamu vārdu nozīmes, ņemot vērā kontekstu.

Rakstīšana

·        veido saistītu tekstu, ievērojot valodas normas;

·        pamato un paskaidro savus uzskatus un nodomus.

Uzdevumu veidu īpatsvars

Uzdevumu veids

Uzdevumu skaits

Punktu skaits

Atbilžu izvēles (no četrām)

2

12

Tukšo vietu aizpildīšanas

1

10

Savietošanas

2

13

Tekstveides

1

15

 

Vērtēšanas kārtība

Daļa

Kritēriji

Valodas lietojums

·        Punktu iegūst par katru pareizi izvēlēto un atzīmēto vārdu vai vārda gramatisko formu atbilstoši dotajam tekstam.

·        Punktu iegūst par katru saturiski un gramatiski pareizi izvēlēto un tukšajā vietā tekstā ierakstīto vārdu bez pareizrakstības kļūdām.

Lasīšana

·        Punktu iegūst par katru pareizi atzīmēto atbildi atbilstoši lasītajam tekstam.

Rakstīšana

·        Saturs, teksta uzbūve, gramatika, vārdu krājums, pareizrakstība.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot apvienotajā kombinētajā  iestājpārbaudījumā

 

Visi ieraksti veicami tikai ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. Pie izglītojamajiem no brīža,

kad ir pieejams pārbaudījuma materiāls līdz pārbaudījuma beigām, nedrīkst atrasties saziņas

un informācijas apmaiņas ierīces.

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.