Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Skolas pašnovērtējums

Skolas pašnovērtējums 2020./2021.m.g.
 

J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas nolikums

J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas nolikums

 

Skolas attīstības plāns

Skolas attīstības plāns

 

Skolas audzināšana  

Skolas audzināšanas programma

Skolas audzināšanas plāns 2020./2021. m.g.

Klases audzināšanas stundu grafiks 2020./2021. m.g. I.sem.

 

Skolas iekšējie noteikumi

Vērtēšanas kārtība

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība no 24.08.2021

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtībaJ.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā no 20.04.2022

 

 Iekšēja kārtība

Ieksejie noteikumi paredzēti mācību satura apguve ģimenē no 11.01.2022

Kārtība par mācību procesa organizēšanu no 15.11.2021

Izglītojamo uzņemšanas kārtība J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā no 14.05.2021

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 30.08.2019

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 04.01.2018.

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” 31.10.2016.

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 30.08.2016. 

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 31.08.2015

Iekšējās kārtības noteikumi no 29.08.2014.

 

 Darba kartība

Grozījumi Darba kārtības noteikumos no 08.01.2018.

Grozījumi Darba kārtības noteikumos no 22.12.2017

Darba kārtības noteikumi  

 

Vispārēja dokumentācija (reglamenti, nolikumi, noteikumi)

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes kārtība J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā

Par Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2014.gadā

Sporta laukuma un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi  

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas Ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Atbalsta komisijas reglaments

Pagarinātās dienas grupas reglaments

Grozījumi “Pagarinātās dienas grupas reglamentā”

Reglaments Par priekšmetu fakultatīviem.

 

Vecāki

Grozījumi Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība (COVID-19) no 26.08.2020.

Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem  

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība 

Grozījumi Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība no 11.11.2016.

Skolas padomes reglaments

Vecāku sapulces norises kārtība

 

Karjera

Karjeras izglītības plāns 2021./2022.m.g.

 

Bibliotēka

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas reglaments

 

E-klase

E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība

Uzstādīšanas Instrukcija jaunam mācību gadām

Lietotāja rokasgrāmata

 

 

 

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.